0
Vyskúšajte nové vyhľadávanie

Obchodné podmienky vasekrmivo.sk

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre obchod vasekrmivo pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.vasekrmivo.sk

 1. Úvodné ustanovenia 
Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodu vasekrmivo (Tomáš Kroupa), so sídlom Střední 55, PSČ 602 00, Brno, ČR. IČ: 75785439, Vydaný ŽÚ: Malinovského náměstí 3, 60157 Brno Vznik oprávnění živnosti: 9.5.2005, e-mail: info@vasekrmivo.sk, tel.00421222205814, DIČ: CZ8504304193 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.vasekrmivo.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). 
  1.  Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t. j. na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. 
  2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 
  3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. 
  4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 
 1. Uzavretie kúpnej zmluvy
  1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  3. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia výlučne v prípadoch, kedy je tovar doručovaný na územie Slovenskej republiky.
  4. Pre objednávanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o: 
   • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu), 
   • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, 
   • údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“). 
  5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
  6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). 
  7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. 
  8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré už v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
  9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

 1. Cena tovaru a platobné podmienky
  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
   • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
   • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho vedený u spoločnosti Raiffeisenbank - 2783815044/5500 Czech Republic, IBAN CZ8155000000002783815044 (ďalej len „účet predávajúceho“);
   • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného systému Comgate
  2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak výslovne nie je uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. 
  3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 3.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
  4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
  5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
  6. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 2.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
  7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, s čím kupujúci súhlasí.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je okrem iného možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade (i) predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, (ii) predaja tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, (iii) predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, (iv) predaja tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, (v) predaja zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil.
  2. Ak nejde o prípad uvedený v predchádzajúcom odseku alebo o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, kedy tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@vasekrmivo.sk. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Kupujúci je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. V prípade ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
  4. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa obchodných podmienok vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. V prípade, ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
  5. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  6. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj po jej záväznej akceptácii z dôvodu vypredania zásob či nedostupnosti tovaru, ak dodávateľ tovaru prerušil alebo zastavil výrobu, ak tovar nie je možné dodať z dôvodu nepredvídateľných prekážok pri výrobe alebo v dôsledku udalostí vyššej moci, ak tovar nie je možné dodať kupujúcemu (napríklad z dôvodu nesprávne uvedených kontaktných údajov, a pod.), alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v uvedenej cene, ako aj v prípade zjavnej chyby v cene tovaru a iných zjavných chýb v písaní, v popise tovaru atď.
  7. V prípade, ak bol spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý taktiež darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. 
 3. Preprava a dodanie tovaru
  1. Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci pri objednaní tovaru. Predávajúci je oprávnený zmeniť spôsob dopravy zvolený na základe požiadavky kupujúceho, pokiaľ tento spôsob dopravy nie je pre doručenie objednaného tovaru vhodný či tento spôsob dopravy nie je podľa podmienok stanovených dopravcom možný.
  2. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.
  3. V prípade, ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať náklady za uskutočnenie dopravy na miesto dodania v skutočnej výške a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade vrátenia tovaru predávajúcemu. Na dodanie tovaru sa primerane použijú obchodné podmienky konkrétneho doručovateľa.
  4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ.
  6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho, ak boli predávajúcim vydané.
 4. Práva z vadného plnenia
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa, § 622 a § 623 občianskeho zákonníka a § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
   • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním uskutočnenej, 
   • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
   • tovar zodpovedá akosti alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,
   • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
   • a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 
  3.  V prípade použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru (vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku predchádzajúceho používania tovaru) a v prípade zlacneného tovaru predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré predávajúci tovar predáva so zľavou.
  4. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Záručná doba na krmivá, maškrty, kozmetické a hygienické výrobky, vitamíny a liečivá a iný tovar s určenou dobou spotreby alebo minimálnej trvanlivosti je stanovená dobou spotreby alebo trvanlivosti vyznačenej na obale výrobku. V prípade použitých vecí je záručná doba dvanásť mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
  5. V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má kupujúci právo na (i) bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, (ii) výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, (iii) výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať. V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na (i) výmenu tovaru alebo (ii) odstúpenie od zmluvy. V prípade, že kupujúci reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené vyššie, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
  6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
 5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru na mieste dodania ním určenom a úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.
  3. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
  4. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava, tel. č.: 00421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, https://esc-sr.sk/, je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva  (i) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 02/32 31 32 14 a Úřad pro ochranu osobních údajů Českej republiky, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, Česká republika, tel. č.: +420 234 665 111. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, tel. č.: 02/58 27 21 32, vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona o ochrane spotrebiteľa. Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, Česká republika, tel. č.: +420 222 703 404, vykonáva dohľad nad fyzickými a právnickým osobami, ktoré ponúkajú, predávajú, dodávajú alebo uvádzajú výrobky na trh, ponúkajú alebo poskytujú služby alebo vyvíjajú inú činnosť. Ďalšími orgánmi dozoru nad činnosťou predávajúceho pri distribúcii jednotlivých druhov produktov zo sortimentu sú: (i) Štátna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Botanická 17, 842 13 Bratislava; zabezpečuje dohľad nad krmivami, tel. č.: 00421 2 602 57 212, fax: 00421 2 602 57 242, https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps01.asp; (ii) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava; zabezpečuje dohľad na krmivami, tel. č.: 00421 2 59 880 200, http://www.uksup.sk; (iii) Centrum pre chemické látky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Odbor Centrum pre chemické látky a prípravky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava; zabezpečuje dohľad nad kozmetikou, tel. č.: 00421 2 4854 4511, https://www.mhsr.sk/obchod/centrum-pre-chemicke-latky-a-pripravky; (iv) Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 05 Nitra-Horné Krškany; zabezpečuje kontrolu liekov, vitamínov a antiparazitík, tel. č.: +421 37 6515506, +421 37 6515507, http://www.uskvbl.sk/kontakt.php.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
  7. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho, a ktorý je v súlade s jeho určením.
  8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
 6. Ochrana osobných údajov
  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná právnymi predpismi, predovšetkým Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Bližšie informácie o podmienkach ochrany osobných údajov, informácie o spracovaní osobných údajov a o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, pri spracúvaní osobných údajov sú sprístupnené v dokumente zverejnenom na webovom rozhraní predávajúcho „Podmienky ochrany osobných údajov, Informácie o spracovaní osobných údajov, prístup k osobným údajom“.
 7. Doručovanie
  1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Strany sa dohodli, že vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky https://www.vasekrmivo.sk alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou, ktorá bola uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim v dôsledku kúpy tovaru zo strany kupujúceho formou výberu tovaru z webovej stránky https://www. vasekrmivo.sk sa bude riadiť slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre riešenie sporov vyplývajúcich zo vzťahov uvedených v prvej vete tohto odseku tohto článku obchodných podmienok budú príslušné súdy Slovenskej republiky, ak všeobecne záväzné právne predpisy či medzinárodné dohody nestanovia niečo iné.
  2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie poštovej korešpondencie Tomáš Kroupa (vasekrmivo.sk) Střední 55, Brno, 60200, e-mail info@vasekrmivo.sk, tel. 00421222205814.

 

Potrebujete poradiť s objednávkou?+421 222 205 814napísať e-mail Sme vám k dispozícii každý pracovný deň.
Pondelok - piatok:9:00 - 17:00